സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ 75 വർഷങ്ങൾ: എല്ലാ പേർക്കും ആശംസകൾ