ഇരുപത്തി എട്ടാം ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന കെട്ടുകാള എഴുന്നള്ളത്തിൽ നിന്ന്

ഇരുപത്തി എട്ടാം ഓണാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഓച്ചിറ പരബ്രഹ്മ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന കെട്ടുകാള എഴുന്നള്ളത്തിൽ നിന്ന്