തേന്‍ വൈവിദ്ധ്യങ്ങളുടെ അനന്തസാധ്യതകള്‍ അവതരിപ്പിച്ച്‌വ്യാപാര്‍ 2022

കൊച്ചി:ചെറുതേനിലെഏഴോളം വൈവിദ്ധ്യങ്ങള്‍, തേന്‍ മെഴുക്‌കൊണ്ടുള്ള ക്രീമുകള്‍ തുടങ്ങിയവകൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ്‌സംസ്ഥാന വ്യവസായ-വാണിജ്യവകുപ്പ്‌സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രദര്‍ശനമേളയായവ്യാപാര്‍ 2022. എംഎസ്എംഇമേഖലയില്‍ അനന്തസാധ്യതകളാണ് തേന്‍വ്യവസായം മുന്നോട്ട്‌വയ്ക്കുന്നത്.രാജ്യത്തെ ആദ്യഹണിമ്യൂസിയംവയനാട്ടില്‍ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ചെറുതേന്‍, വന്‍തേന്‍, കാട്ടുതേന്‍ ഇങ്ങനെ മാത്രമായിരുന്നുകേരളത്തിലെതേനീച്ച കര്‍ഷകര്‍ക്കുണ്ടായിരുന്ന വൈവിദ്ധ്യങ്ങള്‍. എന്നാല്‍ചെറുതേനില്‍ മാത്രംഏഴോളംവ്യത്യസ്തകള്‍ കണ്ടെത്തിമികച്ച മൂല്യവര്‍ധനം നടത്തിയാണ്‌കേരളത്തിലെസംരംഭകര്‍ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത്. തുളസി, അയമോദകം, കടുക്, മല്ലി, റമ്പുട്ടാന്‍, ഉങ്ങ്, ഇലന്ത മുതലായവയുടെ പൂവില്‍ നിന്ന് പ്രത്യേകമായിശേഖരിക്കുന്ന തേനാണ്ഇതില്‍ പ്രധാനം. ഔഷധമൂല്യംകൂടുതലുള്ളതിനാല്‍രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുംഏറെആവശ്യക്കാര്‍ ഇതിനുണ്ട്. തേനീച്ചകളെയുംതേനിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള സമ്പൂര്‍ണ മ്യൂസിയമാണ്‌വയനാട്ടില്‍സ്വകാര്യസംരംഭകനായറെഫീഖ്തുടങ്ങിയത്. തേന്‍ രുചിക്കല്‍, തേനീച്ച പരിചരണം, തേനെടുക്കല്‍, മുതലായവ അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നതിനൊപ്പംതേനീച്ച വളര്‍ത്തല്‍, തേനിന്റെഗുണമേ• എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ളസംശയങ്ങള്‍ നിവാരണംചെയ്യാനുള്ളസൗകര്യവുംഇവിടെയുണ്ടെന്ന്അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തേനീച്ച കൃഷി ചെയ്യാന്‍ താത്പര്യമുള്ളവര്‍ക്ക്ഓണ്‍ലൈനായി ക്ലാസുകള്‍ സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് പത്തനംതിട്ടയിലെസംരംഭകനായ അനൂപ് ബേബിസാം. എന്‍ജിനീയറിംഗ് ബിരുദധാരിയായഇദ്ദേഹം 500 ലേറെ വന്‍തേന്‍ കോളനികളും 200 ഓളംചെറുതേനീച്ച കോളനികളും നടത്തുന്നു. അഞ്ചരടണ്ണാണ്അദ്ദേഹംഒരുവര്‍ഷംശരാശരിഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന തേന്‍. തേനിനു പുറമേതേനീച്ചക്കൂടുകള്‍, സുരക്ഷിതമായിതേനെടുക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍, തേന്‍മെഴുകില്‍ നിന്നുള്ള ക്രീം, എന്നിവയുംഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അനൂപ് പറഞ്ഞു. കേട്ടറിഞ്ഞ്തന്നെ നിരവധി പേര്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ക്ലാസുകളില്‍ പങ്കെടുക്കാനായിസമീപിക്കാറുണ്ടെന്നുംഅദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തേനിനു പുറമെതേനീച്ചക്കൂടുകളുംകോളനികളുംവിപണനം നടത്തിലാഭകരമായസംരംഭം നടത്തുകയാണ്‌കൊല്ലംസ്വദേശിഅയൂബ് ഖാന്‍. തേന്‍ മേടിക്കുന്നവരില്‍ പലരുംസ്വന്തമായിഒരുതേനീച്ച കോളനിയെങ്കിലും വളര്‍ത്താന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ഏറെ സാധ്യതയുള്ളതാണ്‌തേനീച്ച സംരംഭമെന്ന്‌വ്യവസായവാണിജ്യവകുപ്പ്ഡയറക്ടര്‍എസ്. ഹരികിഷോര്‍ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കാര്‍ഷികവ്യവസായമായതിനാല്‍ നിരവധി പദ്ധതികള്‍ ഇതില്‍സംയോജിപ്പിക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്നുംഅദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മൂല്യവര്‍ധനത്തില്‍വലിയ സാധ്യതയില്ലെങ്കിലും അനുബന്ധ ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക്മികച്ച വിപണി കണ്ടെത്താന്‍ സംരംഭകര്‍ മുന്നോട്ടുവരുന്നത് പ്രോത്സാഹനജനകമാണെന്ന്‌കെബിപ്പ്‌സി.ഇ.ഒസൂരജ്എസ് പറഞ്ഞു. കൊച്ചിജവഹര്‍ലാര്‍ നെഹ്രു രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയത്തില്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ത്രിദിന ബിടുബിയില്‍ പതിനായിരത്തോളം ബിസിനസ്‌കൂടിക്കാഴ്ചകള്‍ നടക്കും. രാജ്യത്തിന്റെവിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളഅഞ്ഞൂറോളം ബയര്‍മാരും മൂന്നൂറിലധികം എംഎസ്എംഇ പ്രമോട്ടര്‍മാരും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്.