കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള തേവള്ളി കരക്കാരുടെ നെടുംകുതിര അഷ്ടമുടിക്കായലിലൂടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു

കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള തേവള്ളി കരക്കാരുടെ നെടുംകുതിര അഷ്ടമുടിക്കായലിലൂടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു.

കൊല്ലം തൃക്കടവൂർ ശ്രീ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചുള്ള തേവള്ളി കരക്കാരുടെ നെടുംകുതിര അഷ്ടമുടിക്കായലിലൂടെ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു.