ഏവർക്കും ചെറിയ പെരുന്നാൾ ആശംസകൾ

കരുത്തായിരുന്നു വ്രതം കരുതലാകുന്നു ഈദ്‌. അകലം സൂക്ഷിച്ച്‌ അകമേ കെട്ടിപ്പുണരാം. ഈദ്‌ മുബാറക്...

കരുത്തായിരുന്നു വ്രതം
കരുതലാകുന്നു ഈദ്‌.

അകലം സൂക്ഷിച്ച്‌
അകമേ കെട്ടിപ്പുണരാം.

ഈദ്‌ മുബാറക്…