കൊല്ലം പെരുമൺ ശ്രീ ഭദ്രദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന “തേരനക്ക്”‌

കൊല്ലം പെരുമൺ ശ്രീ ഭദ്രദേവി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന തേരനക്ക്‌