യു.എസ് നികുതി രംഗത്ത് തൊഴിലവസരം : കോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കാം

കൊല്ലം: ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള അസാപ് കേരള ‘ഹയർ ആൻഡ് ട്രെയിൻ’ മാതൃകയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ‘എൻറോൾഡ് ഏജന്റ് ‘ എന്ന തൊഴിൽ പരിശീലന കോഴ്‌സിന് കൊല്ലം കുളക്കടയിലെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്കിൽ പാർക്കിൽ ആരംഭിക്കുന്ന പുതിയ ബാച്ചിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു.

തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് കോഴ്‌സിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ജോലിക്കായുള്ള കണ്ടീഷണൽ ഓഫർ ലെറ്ററും നൽകും. തൊഴിലിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം, അതിനനുസൃതമായ പരിശീലനവും, തുടർന്ന് ജോലിയും നൽകുന്ന രീതിയാണ് ‘ഹയർ ആൻഡ് ട്രെയിൻ’.

ബി.കോം,എം.കോം, ബി.ബി.എ, എം.ബി.എ-ഫിനാൻസ് ബിരുദധാരികൾക്കും, സി.എ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട്സ് ആയവർക്കും പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും, അവസാനവർഷ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ആണ് ഈ കോഴ്‌സിൽ അഡ്മിഷൻ നേടാൻ കഴിയുന്നത്. യു.എസ്. ടാക്സേഷൻ രംഗത്ത് ഉയർന്ന ജോലിയും പ്രതിഫലവും ഉറപ്പ് നൽകുന്ന കോഴ്സാണിത്. നികുതി ശേഖരണത്തിനും നികുതി നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനും മേൽനോട്ടം വഹിക്കുന്ന യു.എസ് ഫെഡറൽ ഏജൻസിയായ IRS-ന് മുമ്പായി നികുതിദായകരെ പ്രതിനിധീകരിക്കാനുള്ള പദവിയുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണലാണ് എൻറോൾഡ് ഏജൻ്റ് (EA).

ആറുമാസത്തോളം വരുന്ന പരിശീലനപദ്ധതിയിലൂടെ വിദ്യാർത്ഥികളെ അമേരിക്കൻ ഇന്റേണൽ റവന്യൂ സർവ്വീസ് നടത്തുന്ന സ്‌പെഷ്യൽ എൻറോൾമെൻറ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ പ്രാപ്തരാക്കും. കോഴ്സ് വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ച് സർട്ടിഫിക്കേറ്റ് നേടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ യു.എസ്സിലെ നികുതിദായകരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നികുതി റിട്ടേണുകൾ ഫയൽ ചെയ്യാൻ അധികാരമുള്ളവരാകും.

ഗ്രാമീണ മേഖലകളിലെ തൊഴിൽ രഹിതരായ ബിരുദധാരികൾക്ക് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് ഇത്തരം കോഴ്സുകളും പരിശീലന പദ്ധതികളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വിവരങ്ങൾക്ക്: 9495999684, 9747793478,7736808909.